nyşan Google
Google bilen giriň
nyşany ýakyn

DocTranslator-a girmek üçin Google hasabyňyzy ulanyň

Indi ýatda saklamaly parol ýok. Hasaba girmek çalt, ýönekeý we ygtybarly.

google şahsyýetnamasy

Beýtullaham, PA, ABŞ - Resminamalaryň terjime hyzmatlary

ABŞ siziň hyzmatyňyzda iň gowy AI bilen işleýän terjimeçi

Beýtullaham, PA, ABŞ - Resminamalaryň terjime hyzmatlary

Beýtullaham üçin resminama terjime hyzmatlary

Beýtullahamda iň oňat tassyklanan terjime hyzmatlaryny gözleýän bolsaňyz, başga birine seretmäň. DocTranslator, Beýtullahamda iň amatly we hünärli kepillendirilen terjime hyzmatlaryny bermek üçin şu ýere gelýär.

DocTranslator resmi, USCIS gaty kagyzda kabul edilen we tassyklanan adam terjime hyzmatlaryny hödürleýär. Diýmek, terjime edilen resminama gerek bolsa, terjimeçilerimizi ofisiňize ýa-da öýüňize ibereris, resminamaňyzy terjime ederis we 24 sagadyň dowamynda hemmäňize gaýtaryp bereris.

Beýtullahamyň taryhyna we medeniýetine göz aýlamak

“Ro Christmasdestwo şäheri” diýlip tanalýan Pensilwaniýa ştatynyň Beýtullaham taryhyň we medeniýetiň baý gobelenini özünde jemleýär. Lehigh jülgesinde höwürtge döreden bu şäher 1741-nji ýylda az sanly morawlylar tarapyndan esaslandyryldy. Kolonial we senagat taryhynyň özboluşly garyndysy, senagat geçmişiniň subutnamasy bolan “SteelStacks” -iň simwoly bolan janly sungat sahnasy bilen doldurylýar. Beýtullahamyň köçeleri Musikfest ýaly medeni festiwallar bilen janlanýar we Morawiýa muzeýi ýaly taryhy ýadygärlikler gyzykly geçmişine penjire hödürleýär.

Beýtullaham, PA, ABŞ - Resminamalaryň terjime hyzmatlary

Beýtullaham hakda çalt maglumatlar

  1. Beýtullaham 1741-nji ýylda graf Nikolas Ludwig fon Zinzendorf tarapyndan Ro Christmasdestwo baýramynda resmi taýdan atlandyryldy.
  2. Bu şäher 1865-nji ýylda esaslandyrylan Lehigh uniwersitetiniň we ABŞ-nyň altynjy köne kolleji bolan Morawian kollejiniň mekanydyr.
  3. Bir wagtlar ABŞ-da ikinji orunda durýan polat öndürijisi bolan Beýtullaham polat korporasiýasy şu ýerde ýerleşýär.
  4. Her ýyl geçirilýän “Musikfest” ýurtdaky iň uly mugt aýdym-saz festiwallaryndan biridir.
  5. Taryhy myhmanhana Beýtullaham ABŞ-nyň iň gowy taryhy myhmanhanalarynyň biri hökmünde ykrar edildi
  6. 1741-nji ýylda gurlan şäheriň 'Ilkinji jaýy', Morawiýanyň Beýtullaham muzeýiniň bir bölegidir.
  7. Beýtullahamyň Beýtullaham ýyldyzy, Günorta dagda ýakylýan ullakan ýyldyz, meşhur dynç alyş ýeridir.
  8. Şäher Ynkylap söweşi harby enjamlary we ok-däri öndürmek üçin esasy merkezdi.
  9. Medeniýet sungaty we bilim merkezi bolan Banan zawody, bir wagtlar banan paýlaýyş ammarydy.
  10. 1758-nji ýyldan gözbaş alýan “Sun Inn” -de Jorj Waşington we Benýamin Franklin ýaly birnäçe görnükli şahsyýet bardy.

Beýtullahamda meşhur ýer

Resminamalaryňyzy nädip terjime etmeli
Terjime hyzmatlary

Düzgünleşdirilen proses arkaly resminama terjimesiniň ýönekeýligini öwreniň: faýlyňyzy aňsatlyk bilen ýükläň, islenýän dili saýlaň we öwüriň! Programma üpjünçiligimiz, Word, Excel, PowerPoint, PDF we başga-da dürli formatlary iňlis, arap, çeh, nemes, ispan, fransuz, italýan, ýapon, portugal, rus, türk ýa-da hytaý dillerine netijeli terjime edýär.

Onlaýn resminama terjimeçimizi tapawutlandyrýan zat, 100-den gowrak dile terjime hyzmatlaryny hödürlemek, ýokary çykdajylar we uzak möhletli kynçylyklar bolmazdan, adam ýaly hiline meňzeş terjimeleri bermek üçin maşyn öwrenmekde (AI) öňdebaryjy üstünliklerden peýdalanmakdyr. . DocTranslator bilen syýahatyňyzy başlamak üçin mugt hasap dörediň. Mundan başga-da, goşmaça amatlylyk üçin, 1000 sözden ybarat ähli resminamalar mugt terjime edilýär we ýokary hilli terjime elýeterli we kynçylyksyz bolýar.

Dimler zerur

1-NJI ÄDIM

DocTranslator.com sahypasynda hasaba alyň

2-nji ädim

E-poçta salgyňyzy barlaň

3-nji ädim

Resminamany ýükläň

4-nji ädim

Asyl we maksatly dilleri saýlaň

5-nji ädim

Terjime et!

Bagtly müşderilerimiz
Adamlaryň DocTranslator hakda näme pikir edýändigi
Enaelena Murolo

Müşderi

5/5
Soňky 2 ýyldan 3 ýyla çenli DocTranslator bilen birnäçe tehniki broşýuralary we resminamalary ispan diline terjime etdik. Elmydama gaty ýerlikli sitata bilen jogap bermäge howlukýarlar we terjime edilen resminamalary yzyna almak üçin adatça gaty çalt öwrüm edýärler. Elbetde maslahat beriň!
Lizelle

Müşderi

5/5
“DocTranslator” -y birnäçe ýyl bäri ulanýarys we olaryň aýdanlaryndan, öwrülişik wagtlaryndan we işleriniň hilinden gaty hoşal bolduk. Birnäçe dilde işleýäris we olar her gezek zerurlyklarymyzy kanagatlandyrýarlar. Ajaýyp!
Bellik

Müşderi

5/5
Müşderilerimize hyzmat resminamalarymyz üçin kompaniýamyz DocTranslator ulandy. Dokumentlerimiziň dolanyşygy bilen aşa täsirli we örän çalt işleýän Aleks bilen ýörite işledim. Ajaýyp müşderi hyzmaty!
Ynamly

Dünýädäki öňdebaryjy guramalar Doc Translator-a ynanýarlar