nyşan Google
Google bilen giriň
nyşany ýakyn

DocTranslator-a girmek üçin Google hasabyňyzy ulanyň

Indi ýatda saklamaly parol ýok. Hasaba girmek çalt, ýönekeý we ygtybarly.

google şahsyýetnamasy

Boise, ID, ABŞ - Resminamalaryň terjime hyzmatlary

ABŞ siziň hyzmatyňyzda iň gowy AI bilen işleýän terjimeçi

Boise, ID, ABŞ - Resminamalaryň terjime hyzmatlary

Boise üçin resminama terjime hyzmatlary

Boise -de iň oňat kepillendirilen terjime hyzmatlaryny gözleýän bolsaňyz, başga birine seretmäň. DocTranslator, Boise-de iň amatly we hünärli kepillendirilen terjime hyzmatlaryny bermek üçin şu ýere gelýär.

DocTranslator resmi, USCIS gaty kagyzda kabul edilen we tassyklanan adam terjime hyzmatlaryny hödürleýär. Diýmek, terjime edilen resminama gerek bolsa, terjimeçilerimizi ofisiňize ýa-da öýüňize ibereris, resminamaňyzy terjime ederis we 24 sagadyň dowamynda hemmäňize gaýtaryp bereris.

Boise gözleg: Agaçlar şäheri

Idaho ştatynyň paýtagty Boise köplenç 'Agaçlar şäheri' diýilýär. Daşly daglaryň eteginde gurnalan bu şäher we daşarky tejribeleriň ajaýyp garyndysyny hödürleýär. Şäher köp sanly sungat galereýalary, teatrlar we muzeýler bilen joşgunly medeni sahnasy bilen tanalýar. Boise şäheriniň merkezi, bu ýere gelýänleri we ýerli ýaşaýjylary özüne çekýän söwda, söwda we nahar iýmek üçin merkezdir.

Boise, ID, ABŞ - Resminamalaryň terjime hyzmatlary

Boise hakda çalt maglumatlar

  1. Döredilen: Boise 1863-nji ýylda Idaho Gold Rush döwründe esaslandyryldy.
  2. Ilaty: Iň soňky ilat ýazuwyna görä, Boise takmynan 230,000 ilaty bar.
  3. Döwlet paýtagty: Boise 1865-nji ýyldan bäri Idaho ştatynyň paýtagty bolup gelýär.
  4. Boise River Greenbelt: Şäheriň merkezinde 25 kilometrlik seýilgäh, gezelenç, welosiped sürmek we balyk tutmak bilen meşhurdyr.
  5. Boise döwlet uniwersiteti: Meşhur gök turf 'Smurf Turf' futbol meýdançasy.
  6. Taryhy ähmiýeti: 1872-nji ýyldan gözbaş alýan Köne Idaho jeza çäresi görnükli taryhy ýadygärlikdir.
  7. Medeni wakalar: Her ýyl geçirilýän “Treefort Music Fest” täze döreýän sazandalary we sungat işgärlerini görkezýär.
  8. Daşky çäreler: Daglara we derýalara ýakynlyk gezelenç, lykiada typmak we rafting mümkinçiliklerini hödürleýär.
  9. Ykdysady merkez: Boise tehnologiýa, saglygy goraýyş we oba hojalygynyň esasy merkezidir.
  10. Üýtgeşik aşhana: Idaho meşhur kartoşkasyny goşmak bilen janly iýmit sahnasy bilen tanalýar.

Boise-de meşhur ýer

Resminamalaryňyzy nädip terjime etmeli
Terjime hyzmatlary

Diňe birnäçe ýönekeý ädimde, resminamany terjime etmek işini aňsatlaşdyrdyk: faýlyňyzy ýükläň, nyşan dilini saýlaň we öwüriň! Programma üpjünçiligimiz Word, Excel, PowerPoint, PDF we başga-da dürli faýl formatlaryny iňlis, arap, çeh, nemes, ispan, fransuz, italýan, ýapon, portugal, rus, türk ýa-da hytaý dillerine yzygiderli terjime edýär.

Biziň hödürleýän onlaýn resminama terjimeçimiz , islendik resminamany 100 wariantdan köp dilde terjime etmäge mümkinçilik berýär! Maşyn öwrenmekde (AI) iň soňky gazanylan üstünlikleri, ýokary çykdajylaryň we haýal öwrülişik döwrüniň kemçiliksiz adam ýaly hiline meňzeýän terjimeleri berýär.

DocTranslator bilen başlamak üçin mugt hasap dörediň. Has amatlysy, 1000 sözden ybarat resminamalaryň hemmesiniň mugt terjime edilmegi. Hawa, dogry okaýarsyňyz! Has kiçi resminamalary terjime etmek üçin töleg ýok.

Dimler zerur
1-NJI ÄDIM
Mugt hasap dörediň
1-nji ädim Resminamalaryň terjime hyzmatlary
2-nji ädim Resminamalaryň terjime hyzmatlary
2-nji ädim

Terjimeler goýmasyna giriň we dört sany ýönekeý ädim ädiň:

Stepdim 1. Faýl saýlaň

Stepdim 2. Asyl dili saýlaň

Stepdim 3. Maksat dilini saýlaň

Stepdim 4. Uploadükle

3-nji ädim
Terjime işlenip taýýarlanylanda garaşyň. Faýl ölçegi terjime wagtyna goşant goşýar.
3-nji ädim Resminamalaryň terjime hyzmatlary
4-nji ädim Resminamalaryň terjime hyzmatlary
4-nji ädim
"Downloadüklemek" düwmesine basyň we terjime edilen faýly ýazdyryň.
Bagtly müşderilerimiz
Adamlaryň DocTranslator hakda näme pikir edýändigi
Enaelena Murolo

Müşderi

5/5
Soňky 2 ýyldan 3 ýyla çenli DocTranslator bilen birnäçe tehniki broşýuralary we resminamalary ispan diline terjime etdik. Elmydama gaty ýerlikli sitata bilen jogap bermäge howlukýarlar we terjime edilen resminamalary yzyna almak üçin adatça gaty çalt öwrüm edýärler. Elbetde maslahat beriň!
Lizelle

Müşderi

5/5
“DocTranslator” -y birnäçe ýyl bäri ulanýarys we olaryň aýdanlaryndan, öwrülişik wagtlaryndan we işleriniň hilinden gaty hoşal bolduk. Birnäçe dilde işleýäris we olar her gezek zerurlyklarymyzy kanagatlandyrýarlar. Ajaýyp!
Bellik

Müşderi

5/5
Müşderilerimize hyzmat resminamalarymyz üçin kompaniýamyz DocTranslator ulandy. Dokumentlerimiziň dolanyşygy bilen aşa täsirli we örän çalt işleýän Aleks bilen ýörite işledim. Ajaýyp müşderi hyzmaty!
Ynamly

Dünýädäki öňdebaryjy guramalar Doc Translator-a ynanýarlar