nyşan Google
Google bilen giriň
nyşany ýakyn

DocTranslator-a girmek üçin Google hasabyňyzy ulanyň

Indi ýatda saklamaly parol ýok. Hasaba girmek çalt, ýönekeý we ygtybarly.

google şahsyýetnamasy

Boulder, CO, ABŞ - Resminamalaryň terjime hyzmatlary

ABŞ siziň hyzmatyňyzda iň gowy AI bilen işleýän terjimeçi

Boulder, CO, ABŞ - Resminamalaryň terjime hyzmatlary

Boulder üçin resminama terjime hyzmatlary

Boulder- de iň oňat kepillendirilen terjime hyzmatlaryny gözleýän bolsaňyz, başga birine seretmäň. DocTranslator, Boulder-de iň amatly we hünärli sertifikatly terjime hyzmatlaryny bermek üçin şu ýere gelýär.

DocTranslator resmi, USCIS gaty kagyzda kabul edilen we tassyklanan adam terjime hyzmatlaryny hödürleýär. Diýmek, terjime edilen resminama gerek bolsa, terjimeçilerimizi ofisiňize ýa-da öýüňize ibereris, resminamaňyzy terjime ederis we 24 sagadyň dowamynda hemmäňize gaýtaryp bereris.

Daş gaýalarynyň etegindäki şäher
ABŞ-nyň Boulder, ajaýyp gözelligi, açyk dynç alyş we joşgunly medeni sahnasy bilen giňden tanalýar. Daşly daglaryň eteginde höwürtge döredilen bu ylym, tehnologiýa we ekologiýa merkezi. Şäher Kolorado Boulder uniwersitetiniň mekany bolup, innowasiýa we bilim atmosferasyny ösdürýär.

Boulder, CO, ABŞ - Resminamalaryň terjime hyzmatlary

Boulder hakda çalt maglumatlar

1. Boulder 1859-njy ýylda Pike's Peak Gold Rush döwründe esaslandyryldy.
2. Şäher deňiz derejesinden 5430 fut (1,655 metr) belentlikde ýerleşýär.
3. Boulder her ýyl 300 günden gowrak gün şöhlesiniň bolmagy bilen meşhurdyr.
4. 1876-njy ýylda esaslandyrylan Kolorado Boulder uniwersiteti, Kolorado uniwersitetiniň iň meşhur uniwersiteti.
5. Boulder's Pearl Street Mall sungat galereýalary, restoranlary we butikleri bilen meşhur pyýada söwda merkezidir.
6. Şäher ylmy gözlegleriň öňdebaryjy merkezidir we birnäçe federal gözleg merkezleriniň mekanydyr.
7. Boulder liberal we ekologiýa taýdan arassa syýasatlary bilen tanalýar.
8. Täjigistanyň dogan şäheri Duşenbäniň sowgady bolan “Boulder Dushanbe” çaýhanasy meşhur medeni merkezdir.
9. Şäherde gezelenç, welosiped sürmek ýaly saglyga, saglyga we açyk howada uly üns berilýär.
10. Boulder dünýädäki iň uly ýol ýaryşlaryndan biri bolan BolderBOULDER 10k ýaryşyna ýer eýeçiligini edýär.

Boulderdäki meşhur ýer

Resminamalaryňyzy nädip terjime etmeli
Terjime hyzmatlary

Diňe birnäçe ýönekeý ädimde, resminamany terjime etmek işini aňsatlaşdyrdyk: faýlyňyzy ýükläň, nyşan dilini saýlaň we öwüriň! Programma üpjünçiligimiz Word, Excel, PowerPoint, PDF we başga-da dürli faýl formatlaryny iňlis, arap, çeh, nemes, ispan, fransuz, italýan, ýapon, portugal, rus, türk ýa-da hytaý dillerine yzygiderli terjime edýär.

Biziň hödürleýän onlaýn resminama terjimeçimiz , islendik resminamany 100 wariantdan köp dilde terjime etmäge mümkinçilik berýär! Maşyn öwrenmekde (AI) iň soňky gazanylan üstünlikleri, ýokary çykdajylaryň we haýal öwrülişik döwrüniň kemçiliksiz adam ýaly hiline meňzeýän terjimeleri berýär.

DocTranslator bilen başlamak üçin mugt hasap dörediň. Has amatlysy, 1000 sözden ybarat resminamalaryň hemmesiniň mugt terjime edilmegi. Hawa, dogry okaýarsyňyz! Has kiçi resminamalary terjime etmek üçin töleg ýok.

Dimler zerur
1-NJI ÄDIM
Mugt hasap dörediň
1-nji ädim Resminamalaryň terjime hyzmatlary
2-nji ädim Resminamalaryň terjime hyzmatlary
2-nji ädim

Terjimeler goýmasyna giriň we dört sany ýönekeý ädim ädiň:

Stepdim 1. Faýl saýlaň

Stepdim 2. Asyl dili saýlaň

Stepdim 3. Maksat dilini saýlaň

Stepdim 4. Uploadükle

3-nji ädim
Terjime işlenip taýýarlanylanda garaşyň. Faýl ölçegi terjime wagtyna goşant goşýar.
3-nji ädim Resminamalaryň terjime hyzmatlary
4-nji ädim Resminamalaryň terjime hyzmatlary
4-nji ädim
"Downloadüklemek" düwmesine basyň we terjime edilen faýly ýazdyryň.
Bagtly müşderilerimiz
Adamlaryň DocTranslator hakda näme pikir edýändigi
Enaelena Murolo

Müşderi

5/5
Soňky 2 ýyldan 3 ýyla çenli DocTranslator bilen birnäçe tehniki broşýuralary we resminamalary ispan diline terjime etdik. Elmydama gaty ýerlikli sitata bilen jogap bermäge howlukýarlar we terjime edilen resminamalary yzyna almak üçin adatça gaty çalt öwrüm edýärler. Elbetde maslahat beriň!
Lizelle

Müşderi

5/5
“DocTranslator” -y birnäçe ýyl bäri ulanýarys we olaryň aýdanlaryndan, öwrülişik wagtlaryndan we işleriniň hilinden gaty hoşal bolduk. Birnäçe dilde işleýäris we olar her gezek zerurlyklarymyzy kanagatlandyrýarlar. Ajaýyp!
Bellik

Müşderi

5/5
Müşderilerimize hyzmat resminamalarymyz üçin kompaniýamyz DocTranslator ulandy. Dokumentlerimiziň dolanyşygy bilen aşa täsirli we örän çalt işleýän Aleks bilen ýörite işledim. Ajaýyp müşderi hyzmaty!
Ynamly

Dünýädäki öňdebaryjy guramalar Doc Translator-a ynanýarlar