nyşan Google
Google bilen giriň
nyşany ýakyn

DocTranslator-a girmek üçin Google hasabyňyzy ulanyň

Indi ýatda saklamaly parol ýok. Hasaba girmek çalt, ýönekeý we ygtybarly.

google şahsyýetnamasy

Kosta Mesa, Kaliforniýa, ABŞ - Resminamalaryň terjime hyzmatlary

ABŞ siziň hyzmatyňyzda iň gowy AI bilen işleýän terjimeçi

Kosta Mesa, Kaliforniýa, ABŞ - Resminamalaryň terjime hyzmatlary

Kosta Mesa üçin resminama terjime hyzmatlary

Kosta Mesadaky ýokary hilli kepillendirilen terjime hyzmatlary üçin “DocTranslator” üpjün ediji hökmünde tapawutlanýar. Elýeterliligi we hünär ussatlygyny hödürleýän hyzmatlar, USCIS-i kabul etmek ýaly resmi talaplara laýyk gelýär we gaty kagyz şahadatnamasy bilen gelýär. Amatlylyga ünsi jemläp, DocTranslator, hünärmen terjimeçileriniň resminamalaryňyzy terjime etmek üçin ofisiňiz ýa-da öýüňiz bolsun, ýerleşýän ýeriňize gelmegini üpjün edýär. Terjimeden başlap gowşuryşa çenli ähli amal 24 sagadyň dowamynda tamamlanýar.

Kosta Mesa, Kaliforniýa, ABŞ - Resminamalaryň terjime hyzmatlary

Kosta Mesa hakda çalt maglumatlar

  1. Locationerleşýän ýeri: Kosta Mesa Günorta Kaliforniýada, Los Anjelesiň takmynan 37 km günorta-gündogarynda ýerleşýär.
  2. Orange okrugy: Şäher, ajaýyp kenarlary, ýokary derejeli jemgyýetleri we dürli medeni sadakalary bilen tanalýan Orange etrabynyň bir bölegidir.
  3. South Coast Plaza: Kosta Mesa ABŞ-nyň iň uly söwda merkezlerinden biri bolan Günorta Coast Plazanyň mekanydyr. Onda ýokary derejeli satyjylar, naharhana görnüşleri bar we alyjylar üçin özüne çekiji ýer.
  4. Çeperçilik ýerine ýetiriş sungaty: Segerstrom sungat merkezi, Kosta Mesadaky meşhur medeni ýer bolup, Brodweý şüweleňlerini, konsertleri we Pacificuwaş ummanyň simfoniýasynyň we Pacificuwaş ummanyň horalynyň çykyşlaryny kabul edýär.
  5. Orange County ýarmarkalary: Kosta Mesada ýerleşýän OC ýarmarkasy we wakalar merkezi her ýyl Orange County ýarmarkasyny we dürli çäreleri, şol sanda konsertleri, ekspozisiýalary we festiwallary geçirýär.
  6. Sungat şäheri: Kosta Mesa janly sungat jemgyýetini ösdürmäge ygrarlylygy sebäpli köplenç “Sungat şäheri” diýlip atlandyrylýar. Şäherde köp sanly çeperçilik galereýalary, teatrlar we jemgyýetçilik sungat desgalary bar.
  7. Orange Coast College: Kosta Mesa akademiki programmalary we medeni çäreleri bilen tanalýan jemgyýetçilik kolleji Orange Coast College-iň mekanydyr.
  8. Dürli nahar: Şäher dürli aşhanalary hödürleýär, dürli restoranlarda dünýäniň dürli künjeklerinden aşhanalar hödürlenýär. SoCo ýygyndysy we CAMP azyk we söwda üçin meşhur ýerlerdir.
  9. “Fairview Park”: Kosta Mesadaky bu giň seýilgäh gezelenç we welosiped ýollaryny, sport desgalaryny we daş-töweregiň ajaýyp görnüşlerini hödürleýär.
  10. Ualyllyk wakalar: Kosta Mesada ösümlik esasly ýaşaýyş baýramçylygy SoCal VegFest we Pacificuwaş ummanyň amfiteatrynda geçirilen aýdym-saz çäresi bolan SoCal VegFest ýaly dürli ýyllyk çäreler geçirilýär.

Kosta Mesada meşhur ýer

Resminamalaryňyzy nädip terjime etmeli
Terjime hyzmatlary

Diňe birnäçe ýönekeý ädimde, resminamany terjime etmek işini aňsatlaşdyrdyk: faýlyňyzy ýükläň, nyşan dilini saýlaň we öwüriň! Programma üpjünçiligimiz Word, Excel, PowerPoint, PDF we başga-da dürli faýl formatlaryny iňlis, arap, çeh, nemes, ispan, fransuz, italýan, ýapon, portugal, rus, türk ýa-da hytaý dillerine yzygiderli terjime edýär.

Biziň hödürleýän onlaýn resminama terjimeçimiz , islendik resminamany 100 wariantdan köp dilde terjime etmäge mümkinçilik berýär! Maşyn öwrenmekde (AI) iň soňky gazanylan üstünlikleri, ýokary çykdajylaryň we haýal öwrülişik döwrüniň kemçiliksiz adam ýaly hiline meňzeýän terjimeleri berýär.

DocTranslator bilen başlamak üçin mugt hasap dörediň. Has amatlysy, 1000 sözden ybarat resminamalaryň hemmesiniň mugt terjime edilmegi. Hawa, dogry okaýarsyňyz! Has kiçi resminamalary terjime etmek üçin töleg ýok.

Dimler zerur
1-NJI ÄDIM
Mugt hasap dörediň
1-nji ädim Resminamalaryň terjime hyzmatlary
2-nji ädim Resminamalaryň terjime hyzmatlary
2-nji ädim

Terjimeler goýmasyna giriň we dört sany ýönekeý ädim ädiň:

Stepdim 1. Faýl saýlaň

Stepdim 2. Asyl dili saýlaň

Stepdim 3. Maksat dilini saýlaň

Stepdim 4. Uploadükle

3-nji ädim
Terjime işlenip taýýarlanylanda garaşyň. Faýl ölçegi terjime wagtyna goşant goşýar.
3-nji ädim Resminamalaryň terjime hyzmatlary
4-nji ädim Resminamalaryň terjime hyzmatlary
4-nji ädim
"Downloadüklemek" düwmesine basyň we terjime edilen faýly ýazdyryň.
Bagtly müşderilerimiz
Adamlaryň DocTranslator hakda näme pikir edýändigi
Enaelena Murolo

Müşderi

5/5
Soňky 2 ýyldan 3 ýyla çenli DocTranslator bilen birnäçe tehniki broşýuralary we resminamalary ispan diline terjime etdik. Elmydama gaty ýerlikli sitata bilen jogap bermäge howlukýarlar we terjime edilen resminamalary yzyna almak üçin adatça gaty çalt öwrüm edýärler. Elbetde maslahat beriň!
Lizelle

Müşderi

5/5
“DocTranslator” -y birnäçe ýyl bäri ulanýarys we olaryň aýdanlaryndan, öwrülişik wagtlaryndan we işleriniň hilinden gaty hoşal bolduk. Birnäçe dilde işleýäris we olar her gezek zerurlyklarymyzy kanagatlandyrýarlar. Ajaýyp!
Bellik

Müşderi

5/5
Müşderilerimize hyzmat resminamalarymyz üçin kompaniýamyz DocTranslator ulandy. Dokumentlerimiziň dolanyşygy bilen aşa täsirli we örän çalt işleýän Aleks bilen ýörite işledim. Ajaýyp müşderi hyzmaty!
Ynamly

Dünýädäki öňdebaryjy guramalar Doc Translator-a ynanýarlar