nyşan Google
Google bilen giriň
nyşany ýakyn

DocTranslator-a girmek üçin Google hasabyňyzy ulanyň

Indi ýatda saklamaly parol ýok. Hasaba girmek çalt, ýönekeý we ygtybarly.

google şahsyýetnamasy

Dali Siti, Kaliforniýa, ABŞ - Resminamalaryň terjime hyzmatlary

ABŞ siziň hyzmatyňyzda iň gowy AI bilen işleýän terjimeçi

Dali Siti, Kaliforniýa, ABŞ - Resminamalaryň terjime hyzmatlary

Daly şäheri üçin resminama terjime hyzmatlary

Daly şäherindäki ýokary hilli kepillendirilen terjime hyzmatlary üçin “DocTranslator” üpjün ediji hökmünde tapawutlanýar. Elýeterliligi we hünär ussatlygyny hödürleýän hyzmatlar, USCIS-i kabul etmek ýaly resmi talaplara laýyk gelýär we gaty kagyz şahadatnamasy bilen gelýär. Amatlylyga ünsi jemläp, DocTranslator, hünärmen terjimeçileriniň resminamalaryňyzy terjime etmek üçin ofisiňiz ýa-da öýüňiz bolsun, ýerleşýän ýeriňize gelmegini üpjün edýär. Terjimeden başlap gowşuryşa çenli ähli amal 24 sagadyň dowamynda tamamlanýar.

Dali Siti, Kaliforniýa, ABŞ - Resminamalaryň terjime hyzmatlary

Dali şäheri barada çalt maglumatlar

  1. Locationerleşýän ýeri: Dali şäheri Pacificuwaş ummanyň kenar ýakasynda ýerleşýär, derrew demirgazykda San-Fransisko bilen ýanaşyk we günortada Günorta San-Fransisko bilen serhetleşýär.
  2. Ilaty: San Mateo okrugynda dürli jemgyýetli iň köp ilatly şäherleriň biri.
  3. Şäherara şäher häsiýeti: San-Fransisko ýakynlygyna garamazdan, Daly şäheri ýaşaýyş ýerleri, seýilgähler we söwda ýerleri bilen has ýakyn şäher duýgusyna eýe.
  4. Howa: Şäherde ýumşak, çygly gyşlar we gurak tomuslar bilen Pacificuwaş ummanyň täsiri bilen salkyn-tomus Ortaýer deňziniň howasy başdan geçirilýär.
  5. Skyline: Daly şäheriniň ýaşaýyş jaýlary we söwda desgalarynyň garyndysy bolan özboluşly asmany bar.
  6. Serramonte merkezi: Deri şäherindäki Serramonte merkezi diýlip atlandyrylýan bu söwda merkezi, dürli dükanlar, restoranlar we güýmenje mümkinçilikleri bilen esasy söwda nokady.
  7. Sygyr köşgi: Sygyr köşgi resmi taýdan “Sygyr köşgi Arena” diýlip atlandyrylýan sygyr köşgi, Dali şäherinde konsertler, sport ýaryşlary we sergiler ýaly köp sanly çäräni geçirmek bilen tanalýan ajaýyp çäre.
  8. Taryhy bellikler: Dali şäheriniň birnäçe taryhy ýadygärlikleri bar, şol sanda açyk çäreler we sahna görnüşleri üçin meşhur ýer Thornton State Beach.
  9. Ulag: Şäher, San-Fransisko we Aýlag sebtiniň beýleki ýerlerine aňsat girip bilýän BART (Aýlag sebiti çalt tranzit) we awtobuslar ýaly köpçülikleýin ulaglar bilen gowy baglanyşdyrylýar.
  10. Depäniň depesi: Dali şäherindäki “Depäniň depesi” theuwaş ummanyň we onuň töwereginiň panoramik görnüşlerini hödürleýän meşhur sebit.

Dali şäherinde meşhur ýer

Resminamalaryňyzy nädip terjime etmeli
Terjime hyzmatlary

Diňe birnäçe ýönekeý ädimde, resminamany terjime etmek işini aňsatlaşdyrdyk: faýlyňyzy ýükläň, nyşan dilini saýlaň we öwüriň! Programma üpjünçiligimiz Word, Excel, PowerPoint, PDF we başga-da dürli faýl formatlaryny iňlis, arap, çeh, nemes, ispan, fransuz, italýan, ýapon, portugal, rus, türk ýa-da hytaý dillerine yzygiderli terjime edýär.

Biziň hödürleýän onlaýn resminama terjimeçimiz , islendik resminamany 100 wariantdan köp dilde terjime etmäge mümkinçilik berýär! Maşyn öwrenmekde (AI) iň soňky gazanylan üstünlikleri, ýokary çykdajylaryň we haýal öwrülişik döwrüniň kemçiliksiz adam ýaly hiline meňzeýän terjimeleri berýär.

DocTranslator bilen başlamak üçin mugt hasap dörediň. Has amatlysy, 1000 sözden ybarat resminamalaryň hemmesiniň mugt terjime edilmegi. Hawa, dogry okaýarsyňyz! Has kiçi resminamalary terjime etmek üçin töleg ýok.

Dimler zerur
1-NJI ÄDIM
Mugt hasap dörediň
1-nji ädim Resminamalaryň terjime hyzmatlary
2-nji ädim Resminamalaryň terjime hyzmatlary
2-nji ädim

Terjimeler goýmasyna giriň we dört sany ýönekeý ädim ädiň:

Stepdim 1. Faýl saýlaň

Stepdim 2. Asyl dili saýlaň

Stepdim 3. Maksat dilini saýlaň

Stepdim 4. Uploadükle

3-nji ädim
Terjime işlenip taýýarlanylanda garaşyň. Faýl ölçegi terjime wagtyna goşant goşýar.
3-nji ädim Resminamalaryň terjime hyzmatlary
4-nji ädim Resminamalaryň terjime hyzmatlary
4-nji ädim
"Downloadüklemek" düwmesine basyň we terjime edilen faýly ýazdyryň.
Bagtly müşderilerimiz
Adamlaryň DocTranslator hakda näme pikir edýändigi
Enaelena Murolo

Müşderi

5/5
Soňky 2 ýyldan 3 ýyla çenli DocTranslator bilen birnäçe tehniki broşýuralary we resminamalary ispan diline terjime etdik. Elmydama gaty ýerlikli sitata bilen jogap bermäge howlukýarlar we terjime edilen resminamalary yzyna almak üçin adatça gaty çalt öwrüm edýärler. Elbetde maslahat beriň!
Lizelle

Müşderi

5/5
“DocTranslator” -y birnäçe ýyl bäri ulanýarys we olaryň aýdanlaryndan, öwrülişik wagtlaryndan we işleriniň hilinden gaty hoşal bolduk. Birnäçe dilde işleýäris we olar her gezek zerurlyklarymyzy kanagatlandyrýarlar. Ajaýyp!
Bellik

Müşderi

5/5
Müşderilerimize hyzmat resminamalarymyz üçin kompaniýamyz DocTranslator ulandy. Dokumentlerimiziň dolanyşygy bilen aşa täsirli we örän çalt işleýän Aleks bilen ýörite işledim. Ajaýyp müşderi hyzmaty!
Ynamly

Dünýädäki öňdebaryjy guramalar Doc Translator-a ynanýarlar