nyşan Google
Google bilen giriň
nyşany ýakyn

DocTranslator-a girmek üçin Google hasabyňyzy ulanyň

Indi ýatda saklamaly parol ýok. Hasaba girmek çalt, ýönekeý we ygtybarly.

google şahsyýetnamasy

Danberi, Kaliforniýa, ABŞ - Resminamalaryň terjime hyzmatlary

ABŞ siziň hyzmatyňyzda iň gowy AI bilen işleýän terjimeçi

Danberi, Kaliforniýa, ABŞ - Resminamalaryň terjime hyzmatlary

Danberi üçin resminama terjime hyzmatlary

Danberidäki ýokary hilli kepillendirilen terjime hyzmatlary üçin “DocTranslator” üpjün ediji hökmünde tapawutlanýar. Elýeterliligi we hünär ussatlygyny hödürleýän hyzmatlar, USCIS-i kabul etmek ýaly resmi talaplara laýyk gelýär we gaty kagyz şahadatnamasy bilen gelýär. Amatlylyga ünsi jemläp, DocTranslator, hünärmen terjimeçileriniň resminamalaryňyzy terjime etmek üçin ofisiňiz ýa-da öýüňiz bolsun, ýerleşýän ýeriňize gelmegini üpjün edýär. Terjimeden başlap gowşuryşa çenli ähli amal 24 sagadyň dowamynda tamamlanýar.

Danberi, Kaliforniýa, ABŞ - Resminamalaryň terjime hyzmatlary

Danberi hakda çalt maglumatlar

  1. Locationerleşýän ýeri: Danberi Pacificuwaş ummanyň kenar ýakasynda ýerleşýär, derrew demirgazykda San-Fransisko bilen ýanaşyk we günortada Günorta San-Fransisko bilen serhetleşýär.
  2. Ilaty: San Mateo okrugynda dürli jemgyýetli iň köp ilatly şäherleriň biri.
  3. Şäherara häsiýet: San-Fransisko ýakynlygyna garamazdan, Danberi ýaşaýyş ýerleri, seýilgähler we söwda ýerleri bilen has ýakyn şäher duýgusyna eýe.
  4. Howa: Şäherde ýumşak, çygly gyşlar we gurak tomuslar bilen Pacificuwaş ummanyň täsiri bilen salkyn-tomus Ortaýer deňziniň howasy başdan geçirilýär.
  5. Skyline: Danberiniň ýaşaýyş jaýlary we täjirçilik desgalarynyň garyndysy bolan özboluşly asmany bar.
  6. Serramonte merkezi: Serramonte merkezi diýlip atlandyrylýan Danberidäki bu söwda merkezi, dürli dükanlar, restoranlar we güýmenje mümkinçilikleri bilen esasy söwda nokady.
  7. Sygyr köşgi: Sygyr köşgi Arena diýlip resmi taýdan atlandyrylan Sygyr köşgi, konsertler, sport ýaryşlary we sergiler ýaly köp sanly çäräni geçirmek bilen tanalýan Danberidäki ajaýyp çäre.
  8. Taryhy bellikler: Danberiniň açyk howada işlemek we sahna görnüşleri üçin meşhur ýer bolan Thornton State Beach ýaly birnäçe taryhy ýadygärlikleri bar.
  9. Ulag: Şäher, San-Fransisko we Aýlag sebtiniň beýleki ýerlerine aňsat girip bilýän BART (Aýlag sebiti çalt tranzit) we awtobuslar ýaly köpçülikleýin ulaglar bilen gowy baglanyşdyrylýar.
  10. Depäniň depesi: Danberidäki “Depäniň depesi” theuwaş ummanyň we onuň töwereginiň panoramik görnüşlerini hödürleýän meşhur sebit.

Danberidäki meşhur ýer

Resminamalaryňyzy nädip terjime etmeli
Terjime hyzmatlary

Düzgünleşdirilen proses arkaly resminama terjimesiniň ýönekeýligini öwreniň: faýlyňyzy aňsatlyk bilen ýükläň, islenýän dili saýlaň we öwüriň! Programma üpjünçiligimiz, Word, Excel, PowerPoint, PDF we başga-da dürli formatlary iňlis, arap, çeh, nemes, ispan, fransuz, italýan, ýapon, portugal, rus, türk ýa-da hytaý dillerine netijeli terjime edýär.

Onlaýn resminama terjimeçimizi tapawutlandyrýan zat, 100-den gowrak dile terjime hyzmatlaryny hödürlemek, ýokary çykdajylar we uzak möhletli kynçylyklar bolmazdan, adam ýaly hiline meňzeş terjimeleri bermek üçin maşyn öwrenmekde (AI) öňdebaryjy üstünliklerden peýdalanmakdyr. . DocTranslator bilen syýahatyňyzy başlamak üçin mugt hasap dörediň. Mundan başga-da, goşmaça amatlylyk üçin, 1000 sözden ybarat ähli resminamalar mugt terjime edilýär we ýokary hilli terjime elýeterli we kynçylyksyz bolýar.

Dimler zerur

1-NJI ÄDIM

DocTranslator.com sahypasynda hasaba alyň

2-nji ädim

E-poçta salgyňyzy barlaň

3-nji ädim

Resminamany ýükläň

4-nji ädim

Asyl we maksatly dilleri saýlaň

5-nji ädim

Terjime et!

Bagtly müşderilerimiz
Adamlaryň DocTranslator hakda näme pikir edýändigi
Enaelena Murolo

Müşderi

5/5
Soňky 2 ýyldan 3 ýyla çenli DocTranslator bilen birnäçe tehniki broşýuralary we resminamalary ispan diline terjime etdik. Elmydama gaty ýerlikli sitata bilen jogap bermäge howlukýarlar we terjime edilen resminamalary yzyna almak üçin adatça gaty çalt öwrüm edýärler. Elbetde maslahat beriň!
Lizelle

Müşderi

5/5
“DocTranslator” -y birnäçe ýyl bäri ulanýarys we olaryň aýdanlaryndan, öwrülişik wagtlaryndan we işleriniň hilinden gaty hoşal bolduk. Birnäçe dilde işleýäris we olar her gezek zerurlyklarymyzy kanagatlandyrýarlar. Ajaýyp!
Bellik

Müşderi

5/5
Müşderilerimize hyzmat resminamalarymyz üçin kompaniýamyz DocTranslator ulandy. Dokumentlerimiziň dolanyşygy bilen aşa täsirli we örän çalt işleýän Aleks bilen ýörite işledim. Ajaýyp müşderi hyzmaty!
Ynamly

Dünýädäki öňdebaryjy guramalar Doc Translator-a ynanýarlar