nyşan Google
Google bilen giriň
nyşany ýakyn

DocTranslator-a girmek üçin Google hasabyňyzy ulanyň

Indi ýatda saklamaly parol ýok. Hasaba girmek çalt, ýönekeý we ygtybarly.

google şahsyýetnamasy

Dawenport, IA, ABŞ - Resminamalaryň terjime hyzmatlary

ABŞ siziň hyzmatyňyzda iň gowy AI bilen işleýän terjimeçi

Dawenport, IA, ABŞ - Resminamalaryň terjime hyzmatlary

Dawenport üçin resminama terjime hyzmatlary

Dawenportdaky ýokary hilli kepillendirilen terjime hyzmatlary üçin “DocTranslator” üpjün ediji hökmünde tapawutlanýar. Elýeterliligi we hünär ussatlygyny hödürleýän hyzmatlar, USCIS-i kabul etmek ýaly resmi talaplara laýyk gelýär we gaty kagyz şahadatnamasy bilen gelýär. Amatlylyga ünsi jemläp, DocTranslator, hünärmen terjimeçileriniň resminamalaryňyzy terjime etmek üçin ofisiňiz ýa-da öýüňiz bolsun, ýerleşýän ýeriňize gelmegini üpjün edýär. Terjimeden başlap gowşuryşa çenli ähli amal 24 sagadyň dowamynda tamamlanýar.

Dawenport, IA, ABŞ - Resminamalaryň terjime hyzmatlary

Dawenport hakda çalt maglumatlar

  1. Locationerleşýän ýeri: Dawenport Aýowa ştatynyň gündogar böleginde Missisipi derýasynyň boýunda ýerleşýär. Bettendorf we Illinoýs ştatynyň Moline, Gündogar Moline we Rok adasy ýaly dört şäherden biridir.
  2. Dört şäher: Dawenport, Missisipi derýasyndaky strategiki ýerleşişi we ykdysady, medeni we dynç alyş teklipleri bilen tanalýan dört şäher metropoliteniniň bir bölegidir.
  3. Ilaty: Aýowa ştatynyň iň uly şäherleriniň biri hökmünde Dawenport dürli-dürli we köpelýän ilaty bar.
  4. Derýa kenary: Missisipi derýasynyň boýunda seýilgähler, ýollar we dynç alyş ýerleri bolan ajaýyp derýa kenary bar. Derýanyň kenaryndaky häzirki zaman ösüşi şäheriň suw bilen baglanyşygyny ösdürdi.
  5. "Figge" sungat muzeýi: "Figge" sungat muzeýi, dürli sungat ýygyndysyny görkezýän we dürli sergileri we çäreleri geçirýän Dawenportdaky görnükli medeni edaradyr.
  6. Palmer hiropraktika kolleji: Dawenport dünýädäki ilkinji we iň uly hiropraktika kollejleriniň biri bolan Palmer Şiroterapi kollejidir.
  7. “Vander Veer” botanika seýilgähi: Dawenportdaky bu ajaýyp botanika seýilgähi şäheriň içinde asuda gaçmagy üpjün edýän ajaýyp baglary, pyýada ýollary we konserwatoriýany hödürleýär.
  8. Bix Beiderbecke Memorial Jaz Festiwaly: Meşhur jaz sazandasy Bix Beiderbecke ady bilen atlandyrylan Dawenport her ýyl şäheriň aýdym-saz mirasyny belleýän jaz festiwaly geçirýär.
  9. Downtown: Dawenport şäheriniň merkezi taryhy binagärlik, güýmenje ýerleri, restoran we dükanlaryň garyndysy bilen işjeňlik merkezidir.
  10. Döwrebap Wudmen seýilgähi: Bu beýsbol stadionynda Kanzas Siti Royals bilen baglanyşykly kiçi liganyň beýsbol topary bolan Quad City River Bandits ýerleşýär.

Dawenportda meşhur ýer

Resminamalaryňyzy nädip terjime etmeli
Terjime hyzmatlary

Diňe birnäçe ýönekeý ädimde, resminamany terjime etmek işini aňsatlaşdyrdyk: faýlyňyzy ýükläň, nyşan dilini saýlaň we öwüriň! Programma üpjünçiligimiz Word, Excel, PowerPoint, PDF we başga-da dürli faýl formatlaryny iňlis, arap, çeh, nemes, ispan, fransuz, italýan, ýapon, portugal, rus, türk ýa-da hytaý dillerine yzygiderli terjime edýär.

Biziň hödürleýän onlaýn resminama terjimeçimiz , islendik resminamany 100 wariantdan köp dilde terjime etmäge mümkinçilik berýär! Maşyn öwrenmekde (AI) iň soňky gazanylan üstünlikleri, ýokary çykdajylaryň we haýal öwrülişik döwrüniň kemçiliksiz adam ýaly hiline meňzeýän terjimeleri berýär.

DocTranslator bilen başlamak üçin mugt hasap dörediň. Has amatlysy, 1000 sözden ybarat resminamalaryň hemmesiniň mugt terjime edilmegi. Hawa, dogry okaýarsyňyz! Has kiçi resminamalary terjime etmek üçin töleg ýok.

Dimler zerur
1-NJI ÄDIM
Mugt hasap dörediň
1-nji ädim Resminamalaryň terjime hyzmatlary
2-nji ädim Resminamalaryň terjime hyzmatlary
2-nji ädim

Terjimeler goýmasyna giriň we dört sany ýönekeý ädim ädiň:

Stepdim 1. Faýl saýlaň

Stepdim 2. Asyl dili saýlaň

Stepdim 3. Maksat dilini saýlaň

Stepdim 4. Uploadükle

3-nji ädim
Terjime işlenip taýýarlanylanda garaşyň. Faýl ölçegi terjime wagtyna goşant goşýar.
3-nji ädim Resminamalaryň terjime hyzmatlary
4-nji ädim Resminamalaryň terjime hyzmatlary
4-nji ädim
"Downloadüklemek" düwmesine basyň we terjime edilen faýly ýazdyryň.
Bagtly müşderilerimiz
Adamlaryň DocTranslator hakda näme pikir edýändigi
Enaelena Murolo

Müşderi

5/5
Soňky 2 ýyldan 3 ýyla çenli DocTranslator bilen birnäçe tehniki broşýuralary we resminamalary ispan diline terjime etdik. Elmydama gaty ýerlikli sitata bilen jogap bermäge howlukýarlar we terjime edilen resminamalary yzyna almak üçin adatça gaty çalt öwrüm edýärler. Elbetde maslahat beriň!
Lizelle

Müşderi

5/5
“DocTranslator” -y birnäçe ýyl bäri ulanýarys we olaryň aýdanlaryndan, öwrülişik wagtlaryndan we işleriniň hilinden gaty hoşal bolduk. Birnäçe dilde işleýäris we olar her gezek zerurlyklarymyzy kanagatlandyrýarlar. Ajaýyp!
Bellik

Müşderi

5/5
Müşderilerimize hyzmat resminamalarymyz üçin kompaniýamyz DocTranslator ulandy. Dokumentlerimiziň dolanyşygy bilen aşa täsirli we örän çalt işleýän Aleks bilen ýörite işledim. Ajaýyp müşderi hyzmaty!
Ynamly

Dünýädäki öňdebaryjy guramalar Doc Translator-a ynanýarlar