nyşan Google
Google bilen giriň
nyşany ýakyn

DocTranslator-a girmek üçin Google hasabyňyzy ulanyň

Indi ýatda saklamaly parol ýok. Hasaba girmek çalt, ýönekeý we ygtybarly.

google şahsyýetnamasy

Lubbock TX, ABŞ - Resminamalaryň terjime hyzmatlary

ABŞ siziň hyzmatyňyzda iň gowy AI bilen işleýän terjimeçi

Lubbock TX, ABŞ - Resminamalaryň terjime hyzmatlary

Lubbokdaky resminama terjime hyzmatlary

Lubbokda ilkinji kepillendirilen terjime hyzmatlaryny gözläniňizde, DocTranslator ileri tutulýan saýlaw hökmünde ýüze çykýar. Üstünlige bolan üýtgewsiz ygrarlylygy, elýeterliligiň we hünär ussatlygynyň sazlaşykly garyndysynda görünýär. USCIS-iň tassyklamagyny goşmak bilen berk resmi talaplary kanagatlandyrmak üçin öz hyzmatlary, terjime edilen resminamalaryňyzyň hakykylygyny üpjün edýän gaty kagyz şahadatnamasyny öz içine alýar.

“DocTranslator” -y tapawutlandyrýan zat, olaryň amatlylyga bolan ünsi. Ofisiňiz ýa-da jaýyňyz bolsun, tejribeli terjimeçileri islän ýeriňize iberip, kynçylyksyz terjime işini üpjün edip, goşmaça ýoly geçýärler. “DocTranslator” -yň netijeliligi, 24 sagadyň dowamynda täsir galdyryjy möhletiň dowamynda başlap, ahyryna çenli ähli terjime syýahatyny tamamlap, hyzmatlarynyň alamatydyr.

Takyklygyň we öz wagtynda bolmagy iň möhüm ähmiýete eýe bolan dünýäde, DocTranslator kepillendirilen terjime hyzmatlaryna mätäçler üçin ygtybarly hyzmatdaş hökmünde tapawutlanýar. USCIS-iň kabul edilmegini goşmak bilen takyklyga we resmi talaplara ygrarlylygy, olary pudagyň başynda goýýar. Mundan başga-da, gaty kagyz şahadatnamasynyň goşulmagy, hyzmatlaryna goşmaça ynam derejesini goşýar. Mundan başga-da, “DocTranslator” -yň müşderilere amatlylygy baradaky ygrarlylygy, tejribelerini göni ýerleşýän ýeriňize ýetirenlerinde hakykatdanam şöhle saçýar.

Resminama terjime etmegiň zerurlygy şahsy ýa-da hünärmen bolsun, DocTranslator amalyň diňe bir giňişleýin bolman, eýsem çalt terjime edilmegini, terjime edilen resminamalaryňyzyň bary-ýogy 24 sagadyň dowamynda ulanmaga taýýardygyny üpjün edýär. “DocTranslator” -yň kömegi bilen ygtybarly we täsirli ýokary hilli terjimeleri almakda doly ynamyňyz bolup biler.

Lubbock TX, ABŞ - Resminamalaryň terjime hyzmatlary

Lubbok hakda çalt maglumatlar

 1. Locationerleşýän ýeri: Lubbok ABŞ-nyň Tehas ştatynyň demirgazyk-günbatar böleginde ýerleşýän şäherdir. Lubbok okrugynyň merkezi.

 2. Ilaty: 2022-nji ýylda iň soňky bilim täzelenişime görä, Lubbokyň takmynan 258,000 ilaty bardy we ony Günbatar Tehasyň iň uly şäherleriniň birine öwürdi.

 3. Hub şäheri: Tehasyň Günorta düzlük sebitinde merkezi ýerleşýändigi sebäpli Lubboka köplenç “Hub şäheri” diýilýär. Daş-töwerek üçin esasy ykdysady we medeni merkez bolup hyzmat edýär.

 4. Tehas Tehniki Uniwersiteti: Lubbok akademiki programmalary we ýeňil atletika bilen tanalýan meşhur jemgyýetçilik gözleg uniwersiteti bolan Tehas Tehniki Uniwersitetidir. “Texas Tech Red Raider” kollej derejesinde dürli sport görnüşleri bilen bäsleşýär.

 5. Oba hojalygy: Lubbokyň we onuň töweregindäki sebitiň ykdysadyýetinde oba hojalygy möhüm rol oýnaýar. Pagta ösdürip ýetişdirmek aýratyn möhümdir we şäherde köplenç “Tehasyň pagta paýtagty” diýilýär.

 6. Buddy Holli: Lubbok rok 'n' roll rowaýaty Buddy Holliniň doglan ýeri. Lubbokda ýerleşýän “Buddy Holly” merkezi, durmuşyny we aýdym-saz goşantlaryny belleýär.

 7. Muzeýler we medeni guramalar: Şäherde Tehas Tehniki Uniwersitetiniň muzeýi, Milli maldarçylyk miras merkezi we Ikinji jahan urşy ýyllarynda uçýan uçarmanlaryň taryhyna bagyşlanan Sessiz ganatlar muzeýi ýaly birnäçe muzeý bar.

 8. Aýdym-saz we güýmenje: Lubbokda janly aýdym-saz sahnasy bar, köp sanly janly aýdym-saz meýdançalarynda ýurt, rok we Tehas bluzlary ýaly dürli resanrlar bar.

 9. Buddy Holliniň mazary: Buddy Holliniň soňky dynç alýan ýerini Lubbok şäheriniň gonamçylygyndan tapyp bilersiňiz. Dünýäniň dürli künjeklerinden janköýerler hormat goýmak üçin onuň mazaryna zyýarat edýärler.

 10. Seýilgähler we dynç alyş: Lubbok köl, gezelenç ýollary we Joýland güýmenje seýilgähi bolan Mackenzie seýilgähi ýaly birnäçe seýilgähleri we dynç alyş desgalaryny hödürleýär.

 11. Ykdysady diwersifikasiýa: Oba hojalygyndan başga-da, Lubbokyň ykdysadyýeti köp ýyllaryň dowamynda diwersifikasiýa edildi, saglygy goraýyş, bilim, önümçilik we tehnologiýa ýaly pudaklar onuň ösüşine goşant goşdy.

 12. Cerli aşhanasy: Şäher Günbatar Tehas stilindäki barbekyu we Tex-Meks aşhanasy bilen tanalýar. Bu ýere gelýänler dürli adaty tagamlardan we sebit tagamlaryndan lezzet alyp bilerler.

Lubbokda meşhur ýer

Resminamalaryňyzy nädip terjime etmeli
Terjime hyzmatlary

Düzgünleşdirilen amallarymyz bilen resminama terjimesiniň aňsatlygyny başdan geçiriň: faýlyňyzy aňsatlyk bilen ýükläň, islenýän dili saýlaň we öwüriň! Programma üpjünçiligimiz, Word, Excel, PowerPoint, PDF we başga-da dürli formatlary iňlis, arap, çeh, nemes, ispan, fransuz, italýan, ýapon, portugal, rus, türk ýa-da hytaý dillerine netijeli terjime edýär.

Onlaýn resminama terjimeçimizi tapawutlandyrýan zat, 100-den gowrak dile terjime hyzmatlaryny bermek, adam hiline ýakyndan meňzeş terjimeleri bermek üçin maşyn öwrenmekde (AI) öňdebaryjy üstünlikleri ulanmak, aşa köp çykdajylar we uzyn öwrümler bolmazdan. DocTranslator bilen syýahatyňyza başlamak üçin mugt hasap dörediň. Mundan başga-da, goşmaça amatlylyk üçin 1000 sözden ybarat resminamalaryň hemmesi terjime hyzmatlaryny mugt alýar we ýokary hilli terjime elýeterli we kynçylyksyz bolýar.

Dimler zerur

1-NJI ÄDIM

DocTranslator.com sahypasynda hasaba alyň

2-nji ädim

E-poçta salgyňyzy barlaň

3-nji ädim

Resminamany ýükläň

4-nji ädim

Asyl we maksatly dilleri saýlaň

5-nji ädim

Terjime et!

Bagtly müşderilerimiz
Adamlaryň DocTranslator hakda näme pikir edýändigi
Gül

Müşderi

5/5

Soňky 2 ýyldan 3 ýyla çenli köp sanly tehniki broşýuralaryň we resminamalaryň ispan diline terjimesini DocTranslator-a tabşyrdyk. Olaryň ýerlikli sitatalar bermekdäki jogapkärçiligi we terjime edilen resminamalary gowşurmak üçin yzygiderli çalt öwrüm wagty täsirli boldy. Hyzmatlaryny tüýs ýürekden maslahat berýäris!

Jon

Müşderi

5/5

Soňky 2 ýyldan 3 ýyla çenli köp sanly tehniki broşýuralaryň we resminamalaryň ispan diline terjimesini DocTranslator-a tabşyrdyk. Olaryň ýerlikli sitatalar bermekdäki jogapkärçiligi we terjime edilen resminamalary gowşurmak üçin yzygiderli çalt öwrüm wagty täsirli boldy. Hyzmatlaryny tüýs ýürekden maslahat berýäris!

Maýk

Müşderi

5/5

Kompaniýamyzdaky müşderi hyzmat resminamalary üçin DocTranslator-y işledik. Hususan-da, Aleks bilen gatnaşygym ajaýyp netijelilik we çalt resminama öwrülişi bilen tapawutlandy. Müşderi hyzmaty hakykatdanam ajaýyp!

Ynamly

Dünýädäki öňdebaryjy guramalar Doc Translator-a ynanýarlar